Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku
Počet
Celkem
V košíku máte 0 ks zboží. V košíku máte 1 ks zboží.
Celkem za produkty
Celkem za doručení  To be determined
Celkem
Pokračovat v nákupu Objednat
0

Žádné produkty

Bude determinováno Doručení
0 Kč Celkem

Objednat

0

Žádné produkty

Bude determinováno Doručení
0 Kč Celkem

Objednat

Kategorie

VÝDEJ ZBOŽÍ

ITAX PRECISION s.r.o.
Freyova 983/25
190 00 Praha 9

+420 469 318 402
itax@itax.cz

POPTÁVKY

Pavel Odehnal
manažer eshopu
+420 728 440 669
eshop@itax.cz

PROVOZNÍ DOBA

pondělí: 7:00 - 15:00
úterý: 7:00 - 15:00
středa: 7:00 - 15:00
čtvrtek: 7:00 - 15:00
pátek: 7:00 - 15:00
sobota: ZAVŘENO
neděle: ZAVŘENO

Reklamační řád

 

Tento reklamační řád se vztahuje na prodej zboží:

 

ITAX PRECISION s.r.o.

IČ: 25062760

DIČ:CZ25062760

se sídlem: Bouřilova 1102/2, 198 00 Praha 9

s provozovnou: Stolany 115, 538 03 Stolany

zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45848          

kontaktní údaje: www.itax.cz

email: itax@itax.cz

telefon: +469 318 402

(dále jen „prodávající“)

 

1. Záruka za jakost

1.1           Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

1.1.1      má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, pak takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce;

1.1.2      se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

1.1.3      je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

1.1.4      vyhovuje věc požadavkům právních předpisů.

1.2           Kupující je povinen při osobním převzetí od prodávajícího zkontrolovat přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

1.3           Kupující je povinen při převzetí od přepravce řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů podle přepravního listu.

 

2. Způsob uplatnění reklamace

2.1           Práva kupujícího z vadného plnění (dále jako „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.

2.2           Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně v sídle prodávajícího.

2.3           Kupující má právo uplatnit reklamaci u osoby, která je k tomu určena v příslušném záručním listě a/nebo v příslušném daňovém dokladu, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

2.4           Kupující je povinen při reklamaci doložit datum koupě daného zboží, a to zejména předložením příslušného daňového dokladu a/nebo záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem.

2.5           Kupující nemá právo uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny daného zboží.

2.6           Reklamaci lze uplatnit také elektronicky na adresu info@itax.cz. Za datum přijetí reklamace se považuje datum kdy byl email doručen prodávajícímu.

 

3. Lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

3.1           Poskytl-li prodávající nad rámec zákonných povinností (zejména zákonné lhůty) záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

3.2           Lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, který je uveden v daňovém dokladu nebo na záručním listě či jiném takovém dokumentu.

3.3           Záruční lhůta pro spotřebitele činí pro nové zboží 24 měsíců.

3.4           Prodávající poskytuje záruku kupujícímu, který není spotřebitelem (tj. pro podnikatele), pro nové zboží 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

3.5           Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je na zboží vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

3.6           Reklamuje-li kupující zboží oprávněně, neběží lhůta pro reklamaci po dobu, po kterou je zboží v opravě, a kupující jej nemůže užívat.

3.7           Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady, požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možné vůbec nebo včas uskutečnit.

3.8           V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

 

4. Výjimky z odpovědnosti za vady

4.1           Prodávající neodpovídá za vady zboží v následujících případech:

4.1.1      je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny;

4.1.2      je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením zboží;

4.1.3      vada na zboží vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci;

4.1.4      jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí zboží kupujícím;

4.1.5      mechanické poškození zboží;

4.1.6      vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží;

4.1.7      provedení nekvalifikovaného zásahu či změna parametrů;

4.1.8      poškození v důsledku vyšší moci;

 

 

Účinnost

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.09.2018.